ANBI

ChristenUnie Hilversum is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Algemene gegevens

Statutaire naam ChristenUnie Hilversum 
RSIN  814332420
KvK-nummer  32101409
Post- en bezoekadres  Rozenstraat 30, 1214 BT Hilversum
E-mailadres  info@hilversum.christenunie.nl
Rekeningnummer  NL68 INGB 0006 6819 99

Doelstelling:

De doelstelling van ChristenUnie Hilversum is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

ChristenUnie Hilversum wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. ChristenUnie Hilversum probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
  2. Giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter (Ad Interim) Heleen den Otter 
Secretaris Frances Carrière
Penningmeester Arie Timmerman

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Uitgeoefende activiteiten

ChristenUnie Hilversum zit niet stil. Zo is er elk jaar de algemene ledenvergadering. In 2015 was deze op 19 november. Daarnaast is er ook elk jaar het ledenuitje. Deze is bedoeld om op een leuke manier kennis met elkaar te maken, een gezellige dag(deel) te beleven en iets te leren over de lokale politiek.

Een belangrijke activiteit van ChristenUnie Hilversum is campagnevoeren rondom de verkiezingen. In 2016 waren er geen verkiezingen waar de ChristenUnie Hilversum campagne voor gaat voeren. Desalniettemin zal ChristenUnie Hilversum geen kansen laten schieten om zichzelf en haar ambities bekend te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners van Hilversum.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier.

2017

In 2017 bedroegen de totale baten €1.699,48. De meesten baten verder verkregen door de afdracht van contributie. Verder is er in totaal €700,00 aan giften ontvangen. Daar stond €839,42 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk kosten gemaakt rondom de Tweede Kamerverkiezingen en als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2017 op €6.172,72. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €5.357,72 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €860,06 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detailering van de balans.

2016

In 2016 bedroegen de totale baten €885,28. De meesten baten verder verkregen door de afdracht van contributie. Er waren geen giften. Daar stond €218,80 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk voor rekening komend van de administratiekosten. Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2016 op €5312,66. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €4497,66 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €666,48 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detailering van de balans.