ANBI

ChristenUnie Hilversum is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Algemene gegevens

Statutaire naam ChristenUnie Hilversum 
RSIN  814332420
KvK-nummer  32101409
E-mailadres  info@hilversum.christenunie.nl
Rekeningnummer  NL68 INGB 0006 6819 99

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt: 

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in onze beginselverklaring.

De ChristenUnie Hilversum heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

ChristenUnie Hilversum wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. ChristenUnie Hilversum probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
  2. Giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

  • Heleen den Otter, voorzitter 
  • Peter Schuurman, secretaris
  • Egbert IJmker, penningmeester
  • Niels Bruinius, algemeen bestuurslid, schakellid Wijdemeren, tevens secretaris Wijdemeren
  • Bert ter Stege, voorzitter Wijdemeren
  • Peter Grasmeijer, penningmeester Wijdemeren
  • Aafke Vreugdenhil, algemeen bestuurslid

Wijdemeren heeft een eigen 'subbestuur' voor Wijdemeerse zaken. De toekomst van Wijdemeren is onzeker: fuseren, en hoe? Zolang deze toekomst niet duidelijk is blijft ChristenUnie Hilversum en Wijdemeren één afdeling, waarbij alle bestuursleden in volle rechten en plichten bestuurslid zijn. Alleen de Wijdemeerders focussen op Wijdemeren en de Hilversummers op Hilversum.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Uitgeoefende activiteiten

De ChristenUnie in Hilversum is een actieve afdeling binnen de landelijke ChristenUnie organisatie.
Onze fractie- en commissieleden zetten zich actief in om een christelijk geluid te laten horen in de samenleving.
Het bestuur ondersteunt dit werk door frequent met fractie en steunfractie te kijken naar de te varen koers en te reflecteren op gedane arbeid.
Het bestuur vormt ook een schakel naar de leden.
Jaarlijks belegt het bestuur een algemene ledenvergadering.
Om de onderlinge saamhorigheid en de betrokkenheid bij het lokale beleid te bevorderen wordt er jaarlijks een ontmoetingsbijeenkomst voor leden georganiseerd onder de noemer Meet & Greet.

Wijdemeren

Om het ChristenUnie geluid in de regio te laten klinken streeft ChristenUnie Hilversum naar uitbreiding in de omliggende gemeenten.
Met name in Wijdemeren zag de afdeling kans op het behalen van een raadszetel. En in maart 2022 heeft de ChristenUnie in Wijdemeren daadwerkelijk een zetel binnengehaald!

Dit doel wordt actief bevorderd door bij de  gemeenteraadsverkiezingen met twee kieslijsten uit te komen, één in Hilversum en één in Wijdemeren.
De activiteiten die de ChristenUnie in Wijdemeren ontplooit vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de afdeling Hilversum.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier.

2023

In 2023 bedroegen de totale baten €.1966,57. Een deel hiervan is door giften gerealiseerd.
Verder is er in totaal €1.616,57 aan contributie ontvangen. Uit 2022 was er nog een saldo van €3091,61 beschikbaar.
Daar stond € 1966,57 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk de kosten voor de bankrekening, administratiekosten, kosten voor de Provinciale en Tweede kamer verkiezingen in 2023 en reservering voor de gemeenteraadverkiezingen in 2026.
In 2023 is campagne gevoerd in de Wijdemeren en in Hilversum.
Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2023 een bedrag van € 4370,95. Deze is uit te splitsen in: Girorekening €650,83, Spaarrekening/reserve € 1210,19 en een fonds voor de verkiezingen in de komende jaren met een bedrag van € 2509,93.
Voor het eerst in jaren is er weer rente ontvangen voor een bedrag van €19,50


Door de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,-  ontvangen en geen
anonieme giften boven € 1000,-

Klik hier voor de detaillering van de balans.

2022

In 2022 bedroegen de totale baten €.1606,80. Het grootste deel hiervan is door giften gerealiseerd. Verder is er in totaal €1.543,65 aan contributie ontvangen. Uit 2021 was er nog een saldo van €5723,65 beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het totaal aan baten kwam hiermee op een bedrag van € 8.873,95
Daar stond € 6.983,16 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk de kosten voor de bankrekening, administratiekosten en kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In 2022 is campagne gevoerd in de Wijdemeren en in Hilversum. De kosten waren hierdoor ook
verdubbeld. Door gulle gevers was het mogelijk dit te financieren. Dit heeft geleid tot 1 raadszetel in Wijdemeren en 1 raadszetel in Hilversum.
Er zijn geen schulden.


Het totale vermogen was op 31 december 2022 een bedrag van € 3091,61. Deze is uit te splitsen in: Girorekening €890,79, Spaarrekening/reserve € 1200,82 en een fonds voor de verkiezingen in de komende jaren met een bedrag van € 1.000.

Door de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,-  ontvangen en geen
anonieme giften boven € 1000,-


Klik hier voor de detaillering van de balans.

2021

In 2021 bedroegen de totale baten €4.118,57. Het grootste deel hiervan is door giften gerealiseerd. Verder is er in totaal €1.153,49 aan contributie ontvangen. Daar stond € 808,54 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk de kosten voor de bankrekening, i.e. administratiekosten en promotiemateriaal voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2021 een bedrag van € 6.924,27. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €6.109,27 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met € 3.310,03 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,-  ontvangen en geen anonieme giften boven € 1000,-

Klik hier voor de detaillering van de balans.

2020

In 2020 bedroegen de totale baten €1.253,49. Het grootste deel hiervan is door contributie gerealiseerd. Verder is er in totaal €1,153.49 aan contributie ontvangen. Daar stond €167,45 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk de kosten voor de bankrekening, i.e. administratiekosten.
Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2020 op €3.614,24. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €2.799,24 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €1.086,04 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detaillering van de balans.

2019

In 2019 bedroegen de totale baten €1.139,95. Het grootste deel hiervan is door contributie gerealiseerd. Verder is er in totaal €1.039,33 aan contributie ontvangen. Daar stond €524,40 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk kosten gemaakt rondom de bijeenkomsten voor leden en "Overige kosten", zoals een attentie voor de fractie- en bestuursleden.
Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2019 op €2.528,20. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €1.713,20 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €615,55 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detaillering van de balans.

2018

In 2018 bedroegen de totale baten €2.930,06. Het grootste deel hiervan is door giften gerealiseerd. Verder is er in totaal €1.024,39 aan contributie ontvangen. Daar stond €4.260,07 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk kosten gemaakt rondom de gemeenteraadsverkiezingen.
Omdat ook voor de gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren campagne is gevoerd, waren de lasten dit jaar hoog. Omdat door deze campagne de betrokkenheid toenam namen de giften ook toe.
Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2018 op €1.912,65. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €1.097,65 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €4.260,07 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detaillering van de balans.

2017

In 2017 bedroegen de totale baten €1.699,48. De meesten baten verder verkregen door de afdracht van contributie. Verder is er in totaal €700,00 aan giften ontvangen. Daar stond €839,42 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk kosten gemaakt rondom de Tweede Kamerverkiezingen en als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2017 op €6.172,72. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €5.357,72 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €860,06 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detaillering van de balans.

2016

In 2016 bedroegen de totale baten €885,28. De meesten baten verder verkregen door de afdracht van contributie. Er waren geen giften. Daar stond €218,80 aan lasten tegenover, hoofdzakelijk voor rekening komend van de administratiekosten. Er zijn geen schulden.

Het totale vermogen was op 31 december 2016 op €5312,66. Deze is uit te splitsen in €815,00 eigen vermogen en €4497,66 ten behoeve van het verkiezingsfonds. Het totale vermogen is met €666,48 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Door de de CU Hilversum zijn geen giften ter waarde van hoger dan €4500,- euro ontvangen.

Klik hier voor een detaillering van de balans.