Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes hiervoor zijn zowel in Hilversum alsook in Wijdemeren gevoerd. De hoop op continuering van 2 gemeenteraadszetels in Hilversum is niet bewaarheid. Gelukkig is wel één raadszetel behouden.

Voor het eerst is het de ChristenUnie in Wijdemeren gelukt een raadszetel te bemachtigen.
Na de positieve uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren is Niels Bruinius
als secretaris afgetreden omdat hij in de Christen Unie fractie van Wijdemeren zitting zal nemen.

Het bestuur is dankbaar een nieuwe secretaris te hebben gevonden in Peter Schuurman, die
per 01.07.2022 in functie is getreden, nadat hij zijn bestuursfunctie in gemeente De Bilt heeft
neergelegd en decharge kreeg van de Algemene Ledenvergadering van CU de Bilt.

Daarmee bestaat het bestuur per 1 juli 2022 uit:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Egbert IJmker, penningmeester
 • Peter Schuurman, secretaris
 • Aake Vreugdenhil, algemeen bestuurslid

Het aantal leden per 31-12-2022 is iets gestegen naar 152 leden, een stijging van 8 ten opzichte van eind 2021. Dit kan uitgesplitst worden naar 127 leden in Hilversum en 25 leden in Wijdemeren.

In diverse bestuursvergaderingen is uitvoerig gesproken over het afsplitsen van CU-Wijdemeren, zodat ze als zelfstandige afdeling kunnen doorgaan. Er is een voorlopig bestuur voor CU-Wijdemeren samengesteld: 

 • Bert ter Stege - beoogd voorzitter
 • Niels Bruinius - beoogd secretaris
 • Peter Grasmeijer - beoogd penningmeester

Meermaals is er ook met het landelijk partijbureau overleg geweest. De weg naar zelfstandigheid voor CU Wijdemeren is een mogelijkheid. Een minimaal aantal leden (30) is een eis om te starten.
Er is in het bestuur besloten dat de leden van het voorlopig bestuur de bestuursvergaderingen
zullen bijwonen tot de zelfstandigheid een feit is.

Algemene Ledenvergaderingen zijn gehouden op 15 januari 2022, 8 juni 2022 en 1 oktober
2022

Namens bestuur ChristenUnie Hilversum
Peter Schuurman
Secretaris

Jaarverslag 2021

2021 is het jaar van de Tweede Kamer verkiezingen en het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben als bestuur met name toegewerkt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, voor de landelijke verkiezingen konden we, behalve online, vrijwel geen bijdrage leveren.

Gelukkig werden de zorgen rondom corona, en de beperkingen die dat met zich meebracht, zeker in de tweede helft van het jaar sterk minder dan in 2020.

Wel was er in het begin nog veel onduidelijk omtrent het wel en niet vergaderen, daarom hebben in de eerste helft van het jaar de vergaderingen meest online plaatsgehad en is de jaarlijkse meet and greet nog niet doorgegaan dit jaar.

Bestuurlijk hebben we ingezet om zowel in Hilversum als in Wijdemeren met een lijst uit te komen, dat is gelukt.

Om die lijsten te vullen is er in het eerste kwartaal een selectiecommissie in het leven geroepen, bestaande uit Jan de Wit, Dick Goedhart en Jacqueline Nijenhuis.

De opdracht aan de commissie was om tot een advies te komen over de twee voor te dragen lijsten, rekening houdend met kerkelijke achtergrond, ervaring en spreiding der seksen, uiteraard voor zover dit mogelijk was.

De commissie is zeer verdienstelijk te werk gegaan, wat tot twee sterke lijsten heeft geleid.

Deze lijsten zijn op de najaars ALV op 07-10-2021 aan de afdeling voorgelegd en door de afdeling per acclamatie geaccordeerd.

Het begin van het jaar zag ook een bestuurswissel.

Arie Timmerman trad af als penningmeester omdat hij naar Zwolle is verhuisd.

Het bestuur is dankbaar een nieuwe penningmeester te hebben gevonden in Egbert IJmker, die per 01.04.2021 in functie is.

Daarmee bestaat het bestuur uit:

 • Heleen den Otter, Voorzitter
 • Egbert IJmker, Penningmeester
 • Niels Bruinius, Secretaris

Het bestuur heeft fysiek vergaderd op de volgende data: 14 september, 8 november en 2 december.

De najaars ALV is gehouden op 07-10-2021, hier zijn zoals eerder genoemd de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen en de begroting vastgesteld.

Als laatste is er gewerkt aan ledenwerving, dat heeft tot goede resultaten geleid; per 31-12-2021 heeft de afdeling 144 leden, een stijging van 19 ten opzichte van een jaar eerder.

In de ogen van het bestuur was 2021 een goed jaar voor onze afdeling.

Namens het bestuur,

Niels Bruinius

Secretaris

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar omdat het gedomineerd werd door de corona-pandemie en de beperkingen die daarmee gepaard gingen.

Rechten en plichten, die sinds mensenheugenis vanzelfsprekend waren, werden tijdelijk opgeschort of ingeperkt en er kwamen andere rechten en plichten voor in de plaats, zoals de verordening zo veel mogelijk binnen te blijven en contact te mijden.

Door deze omstandigheden is het niet gelukt om in 2020 een ALV te houden.

De begroting en financiële stand van zaken is eind 2020 digitaal aan de leden voorgelegd en geaccordeerd.

De afdeling telt 125 leden in Hilversum en Wijdemeren eind 2020, een lichte groei ten opzichte van vorig jaar.

Het bestuur heeft haar overleg vooral digitaal gevoerd, er zijn geen vastgelegde data aangezien overleg vooral doorlopend via WhatsApp heeft plaatsgevonden.

De bestuurssamenstelling is nog niet gewijzigd:

 • Heleen den Otter, voorzitter 
 • Arie Timmerman, penningmeester
 • Niels Bruinius, secretaris

We maken ons op voor een jaar waarin er hopelijk meer mogelijk zal zijn en waarin we de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen moeten treffen.

Namens het bestuur

Niels Bruinius

Secretaris

Jaarverslag 2019

Dit jaar zijn er geen verkiezingen. We hebben het jaar gebruikt om de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te analyseren en vooruit te kijken.Er zijn een aantal personele wisselingen in de commissies en de fractie.

Het ledenuitje is dit jaar gegoten in een nieuw concept, de Meet&Greet.

Deze is gehouden bij Brambergen en is goed bezocht.

De ALV werd gehouden op 21 november, hiervan is verslag uitgebracht.

Samestelling bestuur per 31.12.2019

 •  Heleen den Otter, voorzitter
 •  Niels Bruinius, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd: op 24 januari, 28 februari, 13 mei, 4 april en 31 oktober.

Het ledental eind 2019 staat op 116. Een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar

Jaarverslag 2018

Dit jaar werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart.
Voor het eerst kwam de ChristenUnie Hilversum uit met twee kieslijsten, in Hilversum en voor het eerst in Wijdemeren.

In Hilversum zijn twee zetels in de gemeenteraad behaald, in Wijdemeren was het resultaat (net) niet toereikend voor een zetel.

Nu de inspanningen in Wijdemeren niet hebben geleid tot het gehoopte resultaat blijft de ChristenUnie in Wijdemeren onderdeel van de ChristenUnie in Hilversum.

Er was dit jaar een buitengewone algemene ledenvergadering, deze stond in het teken van de nieuwe beginselverklaring van de landelijke ChristenUnie en eventuele amendementen op deze verklaring, welke te berde zijn gebracht op het landelijk partijcongres op 24 november.

De reguliere algemene ledenvergadering is gehouden op 29 november 2018, hiervan is verslag uitgebracht.

Samenstelling bestuur:

Per 01.10.2020 is Frances Carrière afgetreden als secretaris, zij is opgevolgd door Niels Bruinius.

Per 01.10.2018 bestaat het bestuur uit:

 •  Heleen den Otter, voorzitter
 •  Niels Bruinius, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het ledental eind 2018 is 114. Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar

Jaarverslag 2017

Dit jaar waren op 15 maart de verkiezingen van de Tweede Kamer, waarvoor op 9 februari een ledenbijeenkomst is georganiseerd met Jochem Westert over de uitvoering van de bijstand; die bijeenkomst is redelijk bezocht en er kwamen ook  belangstellenden van buiten de CU. 

Daarna moesten we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat vergde veel energie, omdat de CU niet alleen in Hilversum, maar ook in Wijdemeren zou meedoen. Omdat het voor Wijdemeren de eerste keer was, is er geen apart bestuur voor Wijdemeren gevormd, zodat de CU-leden in Wijdemeren zich konden concentreren op het zoeken van geschikte kandidaten en het voeren van de verkiezingscampagne.  Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de CU in Hilversum zijn dus niet alleen de kandidaten voor Hilversum, maar ook voor Wijdemeren geselecteerd en aangesteld.

Daarnaast  hadden we een ledenuitje op zaterdag 24 juni naar het bezoekerscentrum van het Goois Natuurreservaat in Hilversum, waarbij we door een vertegenwoordiger van GNR werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waarna een rondleiding in de omgeving volgde.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2017:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Frances Carrière, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft  vier keer vergaderd: op 26 januari, 4 mei, 14 september en 1 december.  Aafke Vreugdenhil is meestal aanwezig bij de bestuursvergadering als vertegenwoordiger van de fractie.

Tijdens de ledenvergadering van 14 december is het verkiezingsprogramma voor Hilversum en Wijdemeren vastgesteld en hebben de kandidaten zich voorgesteld.  Lijsttrekker voor Hilversum was Aafke Vreugdenhil en voor Wijdemeren Esther Kaper.

Het ledenaantal per 1/1/2016 was 101 en per 31/12/2016 118 . Er is dus wel groei van het aantal leden, vooral door de  campagne in Wijdemeren, maar ledenwerving blijft een aandachtspunt.

Frances Carrière, secretaris

mei 2018                    

Jaarverslag 2016

Het was een rustig jaar, zonder verkiezingen. Op landelijk niveau waren er de voorbereidingen van de Tweede-Kamer-verkiezingen in 2017, waarover de leden op de ledenvergadering van 10 november zijn geïnformeerd; toen is ook de begroting van het komende jaar besproken.  Verder was er een ledenvergadering gecombineerd met het jaarlijkse ledenuitje op 4 juni, waarop de jaarcijfers van het jaar 2015 ter sprake kwamen.

Tijdens het zgn. ledenuitje heeft ambulancemedewerker Herman v.d. Klok verteld hoe de ambulancedienst in Hilversum e.o. functioneert en liet hij een ambulancewagen met de nieuwste snufjes zien.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2016:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Frances Carrière, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft drie keer vergaderd: op 10 maart, 19 mei en 22 september.  In de vergadering van 22 september is Heleen den Otter officieel gekozen als voorzitter in de plaats van Dick Goedhart, die per 1 mei 2016 is afgetreden; we hebben op het ledenuitje van 4 juni afscheid van hem genomen.  Aafke Vreugdenhil is meestal aanwezig bij de bestuursvergadering als vertegenwoordiger van de fractie.

Het ledenaantal is weer iets gestegen:  per 1/1/2016 hadden we 98 leden en per 31/12/2016 106. Ledenwerving blijft nog wel een aandachtspunt.

 

Frances Carrière, secretaris

juni 2017