Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Het jaar begon met een ledenuitje op 7 februari, naar het inloophuis voor ouderen “De Voleinding” aan de Havenstraat 121, hoek Koningsstraat. Daar heeft de voorzitter en initiator, Jan van Montfrans, uiteengezet wat de achtergrond van het inloophuis is. Daarna heeft ons fractielid Aafke Vreugdenhil iets verteld over de uitvoering van de veranderingen in het sociale domein, zoals de nieuwe WMO.

Daarna zijn er provinciale verkiezingen gehouden, en wel op 18 maart. Het bestuur was aanwezig bij de aftrap van de campagne van de CU/SGP-fractie, op 12 februari in Amsterdam, en heeft verkiezingsflyers in Hilversum verspreid. Michel Klein uit Bussum was lijsttrekker. We hoopten op een tweede zetel in de provinciale fractie, maar helaas is het bij één zetel gebleven.

Aan het eind van het jaar heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden: de kiesvereniging is een afdeling geworden en de naam is gewijzigd in ChristenUnie Hilversum, dus zonder e.o. Op 19 november hadden we een algemene ledenvergadering daarover en is de wijziging met algemene stemmen aangenomen. Een afschrift van de notulen van de ledenvergadering is naar het landelijk bureau van de ChristenUnie gestuurd en daar is de statutenwijziging verder afgehandeld.

Op diezelfde ledenvergadering hebben de leden ingestemd met het aantreden van Arie Timmerman als penningmeester en van Aafke Vreugdenhil als extra bestuurslid namens de fractie; ook was er een levendige discussie over het vluchtelingenvraagstuk aan de hand van een aantal stellingen.

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd: op 8/1, 12/3, 11/6, 10/9 en 29/10, de laatste ter voorbereiding van de ledenvergadering op 19/11.

Het ledenaantal is weer iets gestegen: per 1/1/2015 hadden we 95 leden en per 31/12/2015 98. Ledenwerving blijft een aandachtspunt.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2015:

 • Dick Goedhart, voorzitter
 • Frances Carrière, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester
 • Heleen den Otter, algemeen bestuurslid

Frances Carrière, secretaris

Mei 2016

Jaarverslag 2014

Het was een druk jaar, met twee verkiezingen: op 19 maart voor de gemeenteraad en op 22 mei voor het Europees Parlement. Daarnaast moesten we ons al voorbereiden voor de provinciale verkiezingen in 2015. Daarbij was het bestuur niet op volle sterkte; gelukkig kregen we veel hulp van enkele leden.

Bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kregen de fractie en het bestuur veel hulp van enkele leden. We hadden een folder, een flyer en allerlei gadgets, waaronder een rekenmachientje op zonne-energie, die we bij allerlei gelegenheden hebben rondgedeeld.  We waren heel blij met de uitslag: twee raadszetels, ook dankzij de lijstverbinding met het CDA. Aldrik Dijkstra had zich niet meer verkiesbaar gesteld, in zijn plaats kwam Aafke Vreugdenhil naast Jan de Wit in de raad. Op 24 april hebben we afscheid genomen van Aldrik.

Het bestuur heeft vier keer vergaderd: op 16/1, 27/3, 6/9, en 6/11. Verder hebben we veel via de mail geregeld.

Op 9 oktober hadden we een algemene ledenvergadering, waarbij de fractie ook twee thema’s aan de orde bracht die erg spelen in de Hilversumse politiek: de veranderingen in de zorg en de centrumvisie. De fractie kreeg veel waardevolle tips mee van de aanwezige leden.

Doordat Aafke Vreugdenhil, een van onze bestuursleden, op 19 maart in de fractie werd gekozen, hadden we ook minstens één nieuw bestuurslid nodig; gelukkig wilde Heleen den Otter toetreden als algemeen bestuurslid; Dick Goedhart wilde nog een jaar aanblijven. Jacqueline Nijenhuis verzorgde nog de financiën, maar nam niet meer deel aan het bestuur. In 2016 heeft Dick Goedhart de financiële administratie tijdelijk overgenomen, in afwachting van een opvolger van Jacqueline.  Aan het eind van 2014 hadden we nog geen nieuwe penningmeester, resp. voorzitter gevonden.

Verder hebben we ons met ledenwerving beziggehouden, het landelijk bureau gaf ons daarvoor allerlei tips en materialen.  Het ledenaantal is helaas nog niet gestegen:  per 1/1/2014 hadden we 99 leden en per 31/12/2014 95.

Politieke zaken die in 2014 de aandacht vroegen:

 • Als afsluiting van de week van Zorg en Welzijn heeft de fractie in februari een speciaal Actieplan Zorg "Uw zorg is onze zorg" als recept voor een blijvende betaalbare zorg dichtbij mensen gepresenteerd.
 • De voorbereiding van de transitie in de zorg per 1/1/2015: de fractie vond dat de gemeente te veel  wijkgericht bezig was, terwijl veel sociale verbanden niet wijkgericht zijn; dat is in juni aangekaart en veranderd.
 • ChristenUnie, Groen Links en VVD hebben zich ingezet om bestaande Hilversumse woningen energieneutraal te krijgen. ‘Concreet betekent dit: geen energierekening meer’, aldus Jan de Wit.
 • In de zomer vond de ramp met de MH17 plaats boven Oost-Oekraïne. Deze gebeurtenis had en heeft veel impact op Hilversum. Er zijn Hilversummers omgekomen. Ook kwamen alle gevonden lichamen naar de Korporaal van Oudheusden Kazerne in Hilversum. College en raadsleden waren aanwezig bij de diverse aankomsten van de rouwauto’s met kisten.   
 • Bed, bad en brood: hoe gaan wij met uitgeprocedeerden om? De fractie stelde in november daarover vragen aan het college, dat deze vragen positief, maar afwachtend beantwoordde. Daarover is in 2015 verder gedebatteerd.

Verder zijn de volgende wijzigingen opgetreden in de fractie:

 • Na bijna 12 jaar heeft Aldrik Dijkstra afscheid genomen van de Hilversumse gemeenteraad. Inmiddels is  Aldrik wethouder geworden in de gemeente Ronde Venen (o.a. Mijdrecht, Vinkeveen, Baambrugge).
 • Tjerk Pelsma is toegetreden als Fractiemedewerker. Hij houdt zich vooral bezig met de commissie Ruimte. Hierin komen onder andere bestemmingsplannen, bouwplannen grondzaken aan de orde.
 • Na meer dan 20 jaar heeft Bert Burema afscheid genomen als fractiemedewerker. 

  Samenstelling  fractie per 31/12/2014::

Raadsleden:

 • Jan de Wit (fractievoorzitter). Portefeuilles: Bestuur, Financiën,Openbare Orde en Veiligheid, Economie, Ruimtelijke Ordening, Bouwprojecten, Verkeer, Bouw- en Woningtoezicht, Beheer, Recreatie, Natuur, Milieu
 • Aafke Vreugdenhil . Portefeuilles: Zorg/WMO,Jeugdzorg, Onderwijs, Participatiewet, Welzijn, Cultuur, Sport

 

Fractiemedewerkers:

 • Walter Brands: Commissie Verkeer en Beheer (Verkeer, Bouw- en Woningtoezicht, Beheer, Recreatie, Natuur, Milieu)
 • Tjerk Pelsma: Commissie Ruimte (Ruimtelijke Ordening, bouwprojecten, Grondzaken)
 • Reinier Goedhart: Financiën
 • Vacature: Commissie Samenleving (Zorg/WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Sport). Deze vacature is in 2015 vervuld: vanaf april is Willeke Penninga- Aalberts  fractiemedewerker commissie Samenleving.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2014::

 • Dick Goedhart, voorzitter en interim penningmeester
 • Frances Carrière, secretaris
 • Heleen den Otter, algemeen bestuurslid

Kortom een druk jaar, waarin veel is gebeurd.

Frances Carrière, secretaris

Juni 2015