Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

HILVERSUM

In 2023 kwam het overheidskabinet ten val. Daarom nieuwe verkiezingen voor de Tweede kamer. Als ChristenUnie verloren we twee Kamerzetels. Stof tot nadenken.

Er is diverse keren overleg gevoerd over het afsplitsen van de ChristenUnie in
Wijdemeren, maar de situatie in de Gemeente Wijdemeren is in zoverre duidelijk geworden:
de gemeente zal niet zelfstandig verder gaan, maar gaat op zoek naar een fusiepartner. Hierom hebben we besloten om als ChristenUnie niet meer naar een zelfstandig Hilversum en Wijdemeren toe te werken. We blijven één afdeling.

Wèl zijn de dagelijks bestuursleden van
Wijdemeren aan het bestuur van Hilversum toegevoegd. Het bestuur bestaat nu uit:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Egbert IJmker, penningmeester
 • Peter Schuurman, secretaris
 • Aafke Vreugdenhil, algemeen bestuurslid
 • Bert ter Stege (voorzitter Wijdemeren)
 • Peter Grasmeijer (penningmeester Wijdemeren)
 • Niels Bruinius (secretaris Wijdemeren)

Bestuursvergaderingen zijn gehouden op: 24 januari, 14 juni, 3 oktober
Kennismaking en ontmoeting met CU bestuur Gooi Noord op 7 september

Algemene ledenvergaderingen:
14 februari in het Raadhuis van Hilversum en op 7 oktober in Restaurant Brambergen
CU Hilversum heeft inclusief Wijdemeren 142 leden op 31-12-2023


Namens bestuur ChristenUnie Hilversum
Peter Schuurman
Secretaris

WIJDEMEREN

2023 was een typisch year after, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Het was evenwel geen onbewogen jaar.

Politiek gezien was het zelfs een historisch jaar voor Wijdemeren, de gemeenteraad heeft zich voorgenomen te fuseren met een buurgemeente per 01.01.2026, de voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart.

Het besluit hierover viel, na lang soebatten, kort na het zomerreces.

Dit thema heeft het politieke jaar bepaald, waardoor de zaken waar politici zich eigenlijk graag op richten - de verwezenlijking van idealen uit het verkiezingsprogramma- minder tot de dagelijkse realiteit behoorden dan sommigen hadden gehoopt.

Onze fractie heeft zich echter staande weten te houden in de maalstroom rond de fusie, en zelfs enige wapenfeiten weten te leveren: wij memoreren de motie grip op het sociaal domein en het minimabeleid.

In 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten generaal, alwaar onze partij een smadelijke nederlaag heeft geleden, echter niet, roemloos, volledig ten onder is gegaan.
Er is ten behoeve van de verkiezingen een flyerochtend gehouden in verschillende dorpen binnen Wijdemeren, het is niet aan de opsteller van dit verslag om zich uit te laten over de waarneembare invloed op de verkiezingsuitslag die deze zich door enigen getrooste moeite al dan niet teweeg heeft gebracht.

Bestuurlijk was 2023 het jaar waarin definitief werd besloten om de strijd om het opzetten van een eigen afdeling in Wijdemeren te staken. Gekozen is voor bestuursstructuur waarbij een commissie binnen het afdelingsbestuur belast is met de bestuurstaken die betrekking hebben op Wijdemeren, in feite het dagelijks bestuur.

Dit besluit betekende het einde van een jarenlang feuilleton waaraan zowel de afdeling als het landelijk partijbureau vele bijdragen hebben geleverd.

Het genomen besluit is in juli schriftelijk aan de leden bekend gemaakt, de directe lijn die de fractie nu met het bestuur heeft is nuttig en effectief gebleken. Daarnaast heeft de huidige structuur rust gebracht binnen het afdelingsbestuur.

Een noviteit is dat we sinds de zomer in staat zijn eigen nieuwsbrieven te versturen naar de leden in Wijdemeren, hier wordt gemiddeld eens per zes weken gevolg aan gegeven. 

Data en cijfers

Het bestuur Wijdemeren heeft in 2023 viermaal vergaderd: 24 januari, 6 juni, 14 juni en 3 oktober 2023

Het afdelingsbestuur heeft twee Algemene Ledenvergaderingen belegd: 14 februari en 7 oktober 2023 

CU Wijdemeren heeft 23 leden op 31-12-2023.

 Het dagelijks bestuur van CU Wijdemeren bestaat uit de volgende leden:

 • Bert ter Stege (voorzitter)
 • Peter Grasmeijer (penningmeester)
 • Niels Bruinius (secretaris)

 Voor dezen,

Niels Bruinius, Secretaris

Jaarverslag 2022

2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De campagnes hiervoor zijn zowel in Hilversum alsook in Wijdemeren gevoerd. De hoop op continuering van 2 gemeenteraadszetels in Hilversum is niet bewaarheid. Gelukkig is wel één raadszetel behouden.

Voor het eerst is het de ChristenUnie in Wijdemeren gelukt een raadszetel te bemachtigen.
Na de positieve uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Wijdemeren is Niels Bruinius
als secretaris afgetreden omdat hij in de Christen Unie fractie van Wijdemeren zitting zal nemen.

Het bestuur is dankbaar een nieuwe secretaris te hebben gevonden in Peter Schuurman, die
per 01.07.2022 in functie is getreden, nadat hij zijn bestuursfunctie in gemeente De Bilt heeft
neergelegd en decharge kreeg van de Algemene Ledenvergadering van CU de Bilt.

Daarmee bestaat het bestuur per 1 juli 2022 uit:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Egbert IJmker, penningmeester
 • Peter Schuurman, secretaris
 • Aake Vreugdenhil, algemeen bestuurslid

Het aantal leden per 31-12-2022 is iets gestegen naar 152 leden, een stijging van 8 ten opzichte van eind 2021. Dit kan uitgesplitst worden naar 127 leden in Hilversum en 25 leden in Wijdemeren.

In diverse bestuursvergaderingen is uitvoerig gesproken over het afsplitsen van CU-Wijdemeren, zodat ze als zelfstandige afdeling kunnen doorgaan. Er is een voorlopig bestuur voor CU-Wijdemeren samengesteld: 

 • Bert ter Stege - beoogd voorzitter
 • Niels Bruinius - beoogd secretaris
 • Peter Grasmeijer - beoogd penningmeester

Meermaals is er ook met het landelijk partijbureau overleg geweest. De weg naar zelfstandigheid voor CU Wijdemeren is een mogelijkheid. Een minimaal aantal leden (30) is een eis om te starten.
Er is in het bestuur besloten dat de leden van het voorlopig bestuur de bestuursvergaderingen
zullen bijwonen tot de zelfstandigheid een feit is.

Algemene Ledenvergaderingen zijn gehouden op 15 januari 2022, 8 juni 2022 en 1 oktober
2022

Namens bestuur ChristenUnie Hilversum
Peter Schuurman
Secretaris

Jaarverslag 2021

2021 is het jaar van de Tweede Kamer verkiezingen en het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

We hebben als bestuur met name toegewerkt naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, voor de landelijke verkiezingen konden we, behalve online, vrijwel geen bijdrage leveren.

Gelukkig werden de zorgen rondom corona, en de beperkingen die dat met zich meebracht, zeker in de tweede helft van het jaar sterk minder dan in 2020.

Wel was er in het begin nog veel onduidelijk omtrent het wel en niet vergaderen, daarom hebben in de eerste helft van het jaar de vergaderingen meest online plaatsgehad en is de jaarlijkse meet and greet nog niet doorgegaan dit jaar.

Bestuurlijk hebben we ingezet om zowel in Hilversum als in Wijdemeren met een lijst uit te komen, dat is gelukt.

Om die lijsten te vullen is er in het eerste kwartaal een selectiecommissie in het leven geroepen, bestaande uit Jan de Wit, Dick Goedhart en Jacqueline Nijenhuis.

De opdracht aan de commissie was om tot een advies te komen over de twee voor te dragen lijsten, rekening houdend met kerkelijke achtergrond, ervaring en spreiding der seksen, uiteraard voor zover dit mogelijk was.

De commissie is zeer verdienstelijk te werk gegaan, wat tot twee sterke lijsten heeft geleid.

Deze lijsten zijn op de najaars ALV op 07-10-2021 aan de afdeling voorgelegd en door de afdeling per acclamatie geaccordeerd.

Het begin van het jaar zag ook een bestuurswissel.

Arie Timmerman trad af als penningmeester omdat hij naar Zwolle is verhuisd.

Het bestuur is dankbaar een nieuwe penningmeester te hebben gevonden in Egbert IJmker, die per 01.04.2021 in functie is.

Daarmee bestaat het bestuur uit:

 • Heleen den Otter, Voorzitter
 • Egbert IJmker, Penningmeester
 • Niels Bruinius, Secretaris

Het bestuur heeft fysiek vergaderd op de volgende data: 14 september, 8 november en 2 december.

De najaars ALV is gehouden op 07-10-2021, hier zijn zoals eerder genoemd de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen en de begroting vastgesteld.

Als laatste is er gewerkt aan ledenwerving, dat heeft tot goede resultaten geleid; per 31-12-2021 heeft de afdeling 144 leden, een stijging van 19 ten opzichte van een jaar eerder.

In de ogen van het bestuur was 2021 een goed jaar voor onze afdeling.

Namens het bestuur,

Niels Bruinius

Secretaris

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar omdat het gedomineerd werd door de corona-pandemie en de beperkingen die daarmee gepaard gingen.

Rechten en plichten, die sinds mensenheugenis vanzelfsprekend waren, werden tijdelijk opgeschort of ingeperkt en er kwamen andere rechten en plichten voor in de plaats, zoals de verordening zo veel mogelijk binnen te blijven en contact te mijden.

Door deze omstandigheden is het niet gelukt om in 2020 een ALV te houden.

De begroting en financiële stand van zaken is eind 2020 digitaal aan de leden voorgelegd en geaccordeerd.

De afdeling telt 125 leden in Hilversum en Wijdemeren eind 2020, een lichte groei ten opzichte van vorig jaar.

Het bestuur heeft haar overleg vooral digitaal gevoerd, er zijn geen vastgelegde data aangezien overleg vooral doorlopend via WhatsApp heeft plaatsgevonden.

De bestuurssamenstelling is nog niet gewijzigd:

 • Heleen den Otter, voorzitter 
 • Arie Timmerman, penningmeester
 • Niels Bruinius, secretaris

We maken ons op voor een jaar waarin er hopelijk meer mogelijk zal zijn en waarin we de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen moeten treffen.

Namens het bestuur

Niels Bruinius

Secretaris

Jaarverslag 2019

Dit jaar zijn er geen verkiezingen. We hebben het jaar gebruikt om de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te analyseren en vooruit te kijken.Er zijn een aantal personele wisselingen in de commissies en de fractie.

Het ledenuitje is dit jaar gegoten in een nieuw concept, de Meet&Greet.

Deze is gehouden bij Brambergen en is goed bezocht.

De ALV werd gehouden op 21 november, hiervan is verslag uitgebracht.

Samestelling bestuur per 31.12.2019

 •  Heleen den Otter, voorzitter
 •  Niels Bruinius, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd: op 24 januari, 28 februari, 13 mei, 4 april en 31 oktober.

Het ledental eind 2019 staat op 116. Een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar

Jaarverslag 2018

Dit jaar werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart.
Voor het eerst kwam de ChristenUnie Hilversum uit met twee kieslijsten, in Hilversum en voor het eerst in Wijdemeren.

In Hilversum zijn twee zetels in de gemeenteraad behaald, in Wijdemeren was het resultaat (net) niet toereikend voor een zetel.

Nu de inspanningen in Wijdemeren niet hebben geleid tot het gehoopte resultaat blijft de ChristenUnie in Wijdemeren onderdeel van de ChristenUnie in Hilversum.

Er was dit jaar een buitengewone algemene ledenvergadering, deze stond in het teken van de nieuwe beginselverklaring van de landelijke ChristenUnie en eventuele amendementen op deze verklaring, welke te berde zijn gebracht op het landelijk partijcongres op 24 november.

De reguliere algemene ledenvergadering is gehouden op 29 november 2018, hiervan is verslag uitgebracht.

Samenstelling bestuur:

Per 01.10.2020 is Frances Carrière afgetreden als secretaris, zij is opgevolgd door Niels Bruinius.

Per 01.10.2018 bestaat het bestuur uit:

 •  Heleen den Otter, voorzitter
 •  Niels Bruinius, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het ledental eind 2018 is 114. Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar

Jaarverslag 2017

Dit jaar waren op 15 maart de verkiezingen van de Tweede Kamer, waarvoor op 9 februari een ledenbijeenkomst is georganiseerd met Jochem Westert over de uitvoering van de bijstand; die bijeenkomst is redelijk bezocht en er kwamen ook  belangstellenden van buiten de CU. 

Daarna moesten we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat vergde veel energie, omdat de CU niet alleen in Hilversum, maar ook in Wijdemeren zou meedoen. Omdat het voor Wijdemeren de eerste keer was, is er geen apart bestuur voor Wijdemeren gevormd, zodat de CU-leden in Wijdemeren zich konden concentreren op het zoeken van geschikte kandidaten en het voeren van de verkiezingscampagne.  Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de CU in Hilversum zijn dus niet alleen de kandidaten voor Hilversum, maar ook voor Wijdemeren geselecteerd en aangesteld.

Daarnaast  hadden we een ledenuitje op zaterdag 24 juni naar het bezoekerscentrum van het Goois Natuurreservaat in Hilversum, waarbij we door een vertegenwoordiger van GNR werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waarna een rondleiding in de omgeving volgde.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2017:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Frances Carrière, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft  vier keer vergaderd: op 26 januari, 4 mei, 14 september en 1 december.  Aafke Vreugdenhil is meestal aanwezig bij de bestuursvergadering als vertegenwoordiger van de fractie.

Tijdens de ledenvergadering van 14 december is het verkiezingsprogramma voor Hilversum en Wijdemeren vastgesteld en hebben de kandidaten zich voorgesteld.  Lijsttrekker voor Hilversum was Aafke Vreugdenhil en voor Wijdemeren Esther Kaper.

Het ledenaantal per 1/1/2016 was 101 en per 31/12/2016 118 . Er is dus wel groei van het aantal leden, vooral door de  campagne in Wijdemeren, maar ledenwerving blijft een aandachtspunt.

Frances Carrière, secretaris

mei 2018