Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar omdat het gedomineerd werd door de corona-pandemie en de beperkingen die daarmee gepaard gingen.

Rechten en plichten, die sinds mensenheugenis vanzelfsprekend waren, werden tijdelijk opgeschort of ingeperkt en er kwamen andere rechten en plichten voor in de plaats, zoals de verordening zo veel mogelijk binnen te blijven en contact te mijden.

Door deze omstandigheden is het niet gelukt om in 2020 een ALV te houden.

De begroting en financiële stand van zaken is eind 2020 digitaal aan de leden voorgelegd en geaccordeerd.

De afdeling telt 125 leden in Hilversum en Wijdemeren eind 2020, een lichte groei ten opzichte van vorig jaar.

Het bestuur heeft haar overleg vooral digitaal gevoerd, er zijn geen vastgelegde data aangezien overleg vooral doorlopend via WhatsApp heeft plaatsgevonden.

De bestuurssamenstelling is nog niet gewijzigd:

 • Heleen den Otter, voorzitter 
 • Arie Timmerman, penningmeester
 • Niels Bruinius, secretaris

We maken ons op voor een jaar waarin er hopelijk meer mogelijk zal zijn en waarin we de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zullen moeten treffen.

Namens het bestuur

Niels Bruinius

Secretaris

Jaarverslag 2019

Dit jaar zijn er geen verkiezingen. We hebben het jaar gebruikt om de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te analyseren en vooruit te kijken.Er zijn een aantal personele wisselingen in de commissies en de fractie.

Het ledenuitje is dit jaar gegoten in een nieuw concept, de Meet&Greet.

Deze is gehouden bij Brambergen en is goed bezocht.

De ALV werd gehouden op 21 november, hiervan is verslag uitgebracht.

Samestelling bestuur per 31.12.2019

 •  Heleen den Otter, voorzitter
 •  Niels Bruinius, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd: op de vo24 januari, 28 februari, 13 mei, 4 april en 31 oktober.

Het ledental eind 2019 staat op 116. Een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar

Jaarverslag 2018

Dit jaar werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden op 21 maart.
Voor het eerst kwam de ChristenUnie Hilversum uit met twee kieslijsten, in Hilversum en voor het eerst in Wijdemeren.

In Hilversum zijn twee zetels in de gemeenteraad behaald, in Wijdemeren was het resultaat (net) niet toereikend voor een zetel.

Nu de inspanningen in Wijdemeren niet hebben geleid tot het gehoopte resultaat blijft de ChristenUnie in Wijdemeren onderdeel van de ChristenUnie in Hilversum.

Er was dit jaar een buitengewone algemene ledenvergadering, deze stond in het teken van de nieuwe beginselverklaring van de landelijke ChristenUnie en eventuele amendementen op deze verklaring, welke te berde zijn gebracht op het landelijk partijcongres op 24 november.

De reguliere algemene ledenvergadering is gehouden op 29 november 2018, hiervan is verslag uitgebracht.

Samenstelling bestuur:

Per 01.10.2020 is Frances Carrière afgetreden als secretaris, zij is opgevolgd door Niels Bruinius.

Per 01.10.2018 bestaat het bestuur uit:

 •  Heleen den Otter, voorzitter
 •  Niels Bruinius, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het ledental eind 2018 is 114. Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar

Jaarverslag 2017

Dit jaar waren op 15 maart de verkiezingen van de Tweede Kamer, waarvoor op 9 februari een ledenbijeenkomst is georganiseerd met Jochem Westert over de uitvoering van de bijstand; die bijeenkomst is redelijk bezocht en er kwamen ook  belangstellenden van buiten de CU. 

Daarna moesten we ons voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat vergde veel energie, omdat de CU niet alleen in Hilversum, maar ook in Wijdemeren zou meedoen. Omdat het voor Wijdemeren de eerste keer was, is er geen apart bestuur voor Wijdemeren gevormd, zodat de CU-leden in Wijdemeren zich konden concentreren op het zoeken van geschikte kandidaten en het voeren van de verkiezingscampagne.  Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de CU in Hilversum zijn dus niet alleen de kandidaten voor Hilversum, maar ook voor Wijdemeren geselecteerd en aangesteld.

Daarnaast  hadden we een ledenuitje op zaterdag 24 juni naar het bezoekerscentrum van het Goois Natuurreservaat in Hilversum, waarbij we door een vertegenwoordiger van GNR werden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waarna een rondleiding in de omgeving volgde.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2017:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Frances Carrière, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft  vier keer vergaderd: op 26 januari, 4 mei, 14 september en 1 december.  Aafke Vreugdenhil is meestal aanwezig bij de bestuursvergadering als vertegenwoordiger van de fractie.

Tijdens de ledenvergadering van 14 december is het verkiezingsprogramma voor Hilversum en Wijdemeren vastgesteld en hebben de kandidaten zich voorgesteld.  Lijsttrekker voor Hilversum was Aafke Vreugdenhil en voor Wijdemeren Esther Kaper.

Het ledenaantal per 1/1/2016 was 101 en per 31/12/2016 118 . Er is dus wel groei van het aantal leden, vooral door de  campagne in Wijdemeren, maar ledenwerving blijft een aandachtspunt.

Frances Carrière, secretaris

mei 2018                    

Jaarverslag 2016

Het was een rustig jaar, zonder verkiezingen. Op landelijk niveau waren er de voorbereidingen van de Tweede-Kamer-verkiezingen in 2017, waarover de leden op de ledenvergadering van 10 november zijn geïnformeerd; toen is ook de begroting van het komende jaar besproken.  Verder was er een ledenvergadering gecombineerd met het jaarlijkse ledenuitje op 4 juni, waarop de jaarcijfers van het jaar 2015 ter sprake kwamen.

Tijdens het zgn. ledenuitje heeft ambulancemedewerker Herman v.d. Klok verteld hoe de ambulancedienst in Hilversum e.o. functioneert en liet hij een ambulancewagen met de nieuwste snufjes zien.

Samenstelling Bestuur per 31/12/2016:

 • Heleen den Otter, voorzitter
 • Frances Carrière, secretaris
 • Arie Timmerman, penningmeester

Het bestuur heeft drie keer vergaderd: op 10 maart, 19 mei en 22 september.  In de vergadering van 22 september is Heleen den Otter officieel gekozen als voorzitter in de plaats van Dick Goedhart, die per 1 mei 2016 is afgetreden; we hebben op het ledenuitje van 4 juni afscheid van hem genomen.  Aafke Vreugdenhil is meestal aanwezig bij de bestuursvergadering als vertegenwoordiger van de fractie.

Het ledenaantal is weer iets gestegen:  per 1/1/2016 hadden we 98 leden en per 31/12/2016 106. Ledenwerving blijft nog wel een aandachtspunt.

 

Frances Carrière, secretaris

juni 2017