Hulp voor slachtoffers gedwongen prostitutie en mensenhandel in het Gooi

mensenhandeldonderdag 13 juli 2017 15:42

Ook in het Gooi is sprake van gedwongen prositutie en mensenhandel. Aafke Vreugdenhil (CU) is al een jaar met dit thema bezig. Op 12 juli heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met ons plan om slachtoffers hiervan te ondersteunen. Goed nieuws voor een kwetsbare groep!

In 2014 heeft de commissie Lenferink van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesteld dat gemeenten zowel financieel als organisatorisch verantwoordelijk zijn voor de zorg en opvang van slachtoffers van mensenhandel, in het bijzonder gedwongen prostitutie. De commissie is van mening dat de belangrijkste manier om samenwerking en afstemming in de praktijk te organiseren en te waarborgen het realiseren van een zorgcoördinatiefunctie is. Op basis van diverse signalen van experts zijn wij er van overtuigd dat de problematiek speelt in de regio Gooi en Vechtstreek en we zijn blij dat er nu stappen gezet worden.

De rol van een “zorgcoördinator gedwongen prostitutie” blijkt cruciaal op het gebied van preventie, belangenbehartiging van slachtoffers en het organiseren van een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod. Bovendien hebben zij een zodanige kennis en expertise, dat ze andere professionals kunnen voorzien van informatie en advies. 

In driekwart van Nederland bestaat de rol van zorgcoördinator al. Op initiatief van de ChristenUnie is afgesproken is deze rol er ook in Hilversum komt en dat daarvoor in de begroting 2018 en de jaren daarna €75.000 per jaar wordt gereserveerd. De coördinator voor Hilversum en/of Gooi en Vechtstreek gaat deel uit maken van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren, waardoor een integrale aanpak geborgd is. 

In de begroting 2018 wordt ook geld gereserveerd voor uitstapprogramma’s voor prostituees. Er bestaan hulpverleningsorganisaties met de benodigde expertise hiervoor, zoals Pretty Woman en Het Scharlaken Koord.

Labels

« Terug