Stationsgebied: Mooi plan met helaas halve verkeersoplossingen

stationsgebieddonderdag 16 november 2017 19:45

Het College van B&W heeft haar plan onthuld voor het Hilversumse Stationsgebied. Een ambitieus plan met grote impact op de omgeving. ChristenUnie is positief over de stedenbouwkundige richting maar negatief over het verkeersaspect.
Voor het Oosterspoorplein hebben we een alternatief concept.

 

 

Op 13 november 2017 presenteerde het College van B&W van Hilversum het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied. Voor dit plan hebben buurtbewoners en andere betrokkenen in de afgelopen maanden hun input geleverd. Dit plan wordt besproken in de commissie Ruimte van 23 november en vervolgens in de gemeenteraad van 6 december.

 

Mooi en aantrekkelijk stationsgebied

ChristenUnie is een groot voorstander van het aanpakken van het Stationsgebied en we zijn positief over de stedenbouwkundige en ruimtelijke onderdelen van het plan. Met het plan ontstaat een gezellig stationsplein met aantrekkelijke loop- en fietsroutes naar het centrum. Het voormalige GAK-gebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw die veel beter bij de omgeving past. Ook is er voldoende ruimte voor een goed functionerend busstation en wordt ingestoken op voldoende overdekte fietsenstallingen. De financiering voor het plan blijft nog wel onzeker.

 

Verkeer

Een groot probleemonderdeel van het plan is het verkeer. Dat aspect is nog lang niet goed uitgezocht en een zeer wezenlijk onderdeel van het plan.  

In een aantal keuzes kunnen wij ons vinden:

 • De centrumring niet meer tussen de markt en de Groest maar die omleggen;
 • Daardoor bij de Koninginneweg een tweerichtingenorientatie;

   

  Planonderdelen waar wij tegen zijn of op zijn minst vraagtekens bij hebben:

 • Tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp
 • Ongelijkvloerse oversteek (tunnel) van de Schapenkamp

  Deze keuzes zijn niet per sé slecht, maar het zijn dominostenen. Door deze keuzes ontstaan er nieuwe problemen die nog niet benoemd of nog niet opgelost zijn. Bijvoorbeeld bij de kruising Beatrixtunnel; Tweerichtingenverkeer Emmastraat; Kleine spoorbomen.

  Samenvattend vragen wij ons af of de gemeenteraad in december wel over het plan Stationsgebied kan stemmen als er nog zoveel 'open einden' zijn.    

  Oosterspoorplein

  Tegelijk wordt een echt knelpunt voor fietsers en voetgangers bij het station niet opgelost, het Oosterspoorplein. De gevaarlijke oversteek en de chaos van geparkeerde auto’s, is ons al jaren een doorn in het oog. Er wordt nu voorgesteld het plein groener te maken en fietsenstallingen aan te leggen. ChristenUnie vindt dat onvoldoende en wil een structurele oplossing voor fiets, voetganger én auto. Hiervoor hebben we een alternatief plan bedacht wat we graag willen bespreken met de gemeenteraad en het college.

  Door het autoverkeer direct langs het spoor te leiden, over de fietstunnel, kan het Oosterspoorplein helemaal worden ingericht  voor fietsers, voetgangers en groen zonder gevaarlijke kruisingen. Bijgevoegde bespreekschets geeft dit plan globaal weer. Geel staat voor auto, rood voor fiets. We zijn benieuwd wat u van dit plan vindt.

 

Toelichting:

Geel = auto

Rood = fiets

 

Tussen Noorderweg en Zuiderweg rijden auto’s direct langs het spoor, boven de ingang van de fietstunnel. Hieronder is ruimte voor fietsstallingen, naar het voorbeeld van Leiden Centraal (taxistandplaats). De Kleine Drift tussen Zuiderweg en Larenseweg kan bij het (groene) plein gevoegd worden. Fietsers kunnen zonder over te steken vanuit de fietstunnel  naar de Eemnesserweg en/of naar de Larenseweg. Bij de Zuiderweg kan een Kiss en Ride worden aangelegd.

Labels

« Terug