ChristenUnie Hilversum in 2018: dankbaar voor een dynamische doorstart

CU Fractie november 2018.jpgvrijdag 21 december 2018 21:46

Dit verkiezingsjaar was bijzonder spannend. Zou het lukken onze tweede zetel te behouden zonder lijstverbinding? Zeer blij en dankbaar zijn we met de extra stemmen waardoor de ChristenUnie nu opnieuw twee zetels heeft. Terugkijkend op heel 2018 zien we ook dat het vertrek binnen de huidige gemeenteraad van drie raadsleden en een wethouder en de komst van een extra fractie niet bevorderlijk is voor het vertrouwen van de inwoner in de politiek.

Geloof in de samenleving. Met deze slogan zijn we de verkiezingen ingegaan.

Geloof in de samenleving
Geloof in de samenleving
Geloof in de samenleving
Geloof in de samenleving

Wanneer je wisselt van accent, hoor je de verschillende lagen in deze zin. U mag het zelf verder invullen.
In 2010 gebruikte de ChristenUnie de slogan “Stabiel, Betrouwbaar en Duurzaam”. Begrippen die nog steeds onze intenties weergeven. De visie achter onze verkiezingsprogramma’s is stabiel, gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. De uitwerking verschilt uiteraard en groeit mee met de tijd en de actuele problemen. Maar Jezus als inspiratiebron zien wij als tijdloos. Dat maakt onze standpunten betrouwbaar en zelfs voorspelbaar. Bijvoorbeeld ten aanzien van armoedebeleid, vluchtelingen of duurzaamheid.  
Ook in 2019 willen wij ons inzetten voor de bloei van Hilversum, en te zijn zoals dat in oude tijden al door de profeet Micha is benoemd, namelijk eerlijk, rechtvaardig en trouw.

Tjerk Pelsma en Aafke Vreugdenhil

Hieronder ziet u een globaal overzicht van onderwerpen die in 2018 op de agenda van de gemeenteraad en de verschillende commissies stonden. U kunt het allemaal nalezen op www.hilversum.nl, of contact met ons opnemen voor een toelichting.
- Januari: Jaarplan duurzaamheid, veiligheid Franse Kampweg, project van tien woningen aan de Van
Leeuwenhoekstraat.
- Februari: aanpak verkeersonveilige situaties, eindevaluatie Integraal Bereikbaarheidsplan, uitvoering
minimaregelingen
- Maart: nieuwe verordeningen, stappenplan integriteitsmeldingen, Citymarketing, wijziging marktgelden, afscheid en benoeming nieuwe raadsleden.
- Mei: Verzinkbaar toilet in het centrum, bestemmingsplannen, parkeernormen, benoeming nieuwe commissieleden(Voor de ChristenUnie zijn dat Myra van Bladel, Bas Nanninga en William Poutsma), landelijk wietexperiment, privacybeleid.
- Juni: Benoeming wethouders, coalitieakkoord nieuw college, regioambassadeurs, meer bevoegdheid van de burgemeester bij woonoverlast, Adviescommissie voor de toekomstige wijk Crailo, nieuwe winkeltijdenverordening, velbeleid.
- Juli: Jaarrekening 2017, financiën Goois Natuurreservaat, tekort bijstandsbudget, financieel plan coalitieakkoord 2018-2020.
- September: Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek, Herstructurering woonwagenkamp Egelshoek, Groenmanifest van D66, besluit recht van de gemeente tot opkopen van woningen, rekenkameronderzoek WMO
- November: Begroting 2019, oprichting Sportinvesteringsfonds, tarieven parkeergarages, regioambassadeurs, verordening lokale belastingen 2019, gastheerschap belastingen Wijdemeren, onderwijshuisvesting, Hilversumse woonopgave, Spoorzone.
- December: Brandrisicoprofiel 2018 en dekkingsplan Veiligheidsregio, Integraal veiligheidsplan 2018-2020, instellen bestemmingsreserve voor een regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan.
Labels

« Terug