Ook in 2020 zet de ChristenUnie in op verantwoord omgaan met mens en schepping.

2019-10-16 19.30.10 - kopie Bart.jpgdonderdag 14 november 2019 22:15

Het was en is een vreemd proces rond de begroting voor 2020.
Eerst de presentatie van een begroting die met enig kunst en vliegwerk sluitend is gemaakt.
Vervolgens informatie over meevallers vanuit het rijk.
In de commissie hebben we gezegd dat we ons hart vasthouden voor tegenvallers.
Tussen commissie en raad kwamen daar al de berichten over grote tekorten op de WMO en de jeugdzorg. En wat bleek: het college was op de hoogte, maar had hier tijdens de commissie niets over gezegd.

Een begroting dus, die nu al wijzigingen krijgt en daardoor een tekort.
Ook bij ons gaf dat verwarring. En toch wel wat wantrouwen. 
Het college heeft namelijk een informatieplicht naar de Raad. Logisch dat dan gedacht wordt: welke infomatie houdt het college nog meer achter. Daar is dan ook stevig over gedebatteerd tijdens de raadsvergadering.

Jeugdzorg, WMO en bijstand
Tekorten in de Jeugdzorg zijn al veel langer een probleem. Voor de meeste gemeenten. Het is nog niet bekend hoeveel extra budget er landelijk beschikbaar wordt gesteld.
De wijziging van een inkomensafhankelijke bijdrage voor WMO voorzieningen naar een zeer laag tarief voor alle inkomens, leidt nu al tot aanzienlijk meer indicaties. En het is nog maar de vraag in hoeverre daar een compensatie van het rijk voor komt. 
Samen met een groot tekort op het bijstandsbudget zijn dit risicovolle posten in de begroting.


Keuzes van de ChristenUnie

Het gaat echter niet alleen om hoevéél geld je te besteden hebt, maar vooral welke keuzes je maakt.
Voor een groot deel worden prioriteiten bepaald door de wettelijke taken die een overheid heeft. Hoe minder wettelijk, hoe meer politiek, zou een stelling kunnen zijn.

De ChristenUnie heeft voor 2020 een aantal thema’s benoemd die wij zeer belangrijk vinden. Waar wij alert op zullen zijn en onze bijdrage aan willen leveren:

 • Versnellen met bouwen van woningen voor meerdere doelgroepen.
  Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij een motie ingediend om versneld te starten met het ontwikkelen van het Circusterrein.
  Wij zijn van mening dat we het niet meer kunnen verkopen naar de inwoners van Hilversum dat we een beslissing over het Circusterrein voor ons uitschuiven. Het ligt al veel te lang braak. En het woningtekort zal de komende jaren alleen maar oplopen.
  Al sinds de verkiezingen maken wij ons druk over de trage processen rond woningbouw. Tijdens de commissie bleek ook dat voor alle partijen het bouwen van woningen een  issue is. Daarom willen we in 2020 al een onderzoek, en niet pas in 2021. Uitstellen is ook in strijd met de ambitie van dit college om alleen al 1000 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens te realiseren. Ook woningcorporaties geven aan dat zij voldoende financiële middelen hebben om ons te helpen woningen op het Circusterrein te realiseren.
  De motie is vrijwel unaniem aangenomen, dus de wethouder kan aan de slag.
 • Werken aan verkeersveiligheid, waarbij de fiets prioriteit heeft, ook bij  de kleine spoorbomen.
 • Duidelijke spelregels bij participatie van inwoners, om teleurstellingen te  voorkomen.
 • Realiseren van een goed en actueel digitaal sociaal platform ter bevordering  van onderlinge hulp en samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Het liefst ook gekoppeld aan culturele activiteiten en evenementen. Geen kletsplatform wat ons betreft.
 • Duurzaam omgaan met regenwater. De afwisseling van hoosbuien en droogte  dwingt ons daartoe.
 • Zorgvuldig bomenbeleid. Goede communicatie daarover.
 • Veel aandacht voor hergebruik van materialen

Wij beseffen dat het college in 2020 er een hele kluif aan gaat krijgen de realisatie van de begroting in de hand te houden. Wij willen daar zeker aan meewerken.
Deze coalitie wil bouwen aan Hilversum. Voor duurzaam bouwen heb je een stevig fundament nodig, namelijk een visie.
Als je een duidelijke gezamenlijke visie hebt, zijn keuzes gemakkelijker.
Een belangrijke visie van de ChristenUnie is in ieder geval dat we verantwoord willen omgaan met de schepping en zorgen voor kwetsbare mensen. Daar hebben we geld voor over. Maar niet alles is met geld op te lossen. Persoonlijke gedragsverandering als het om duurzaamheid gaat en vrijwillig omzien naar anderen in moeilijke omstandigheden is minstens zo belangrijk.

Aafke Vreugdenhil
Labels

« Terug