Worden we in Hilversum steeds meer door de ratten besnuffeld?

Rat-in-het-riool 2.jpgzaterdag 07 december 2019 11:50

De laatste tijd zien wij regelmatig foto’s van grote hoeveelheden verdronken ratten. Ook bij de rioolzuivering bij Anna’s Hoeve.
Vorig jaar heeft de ChristenUnie al vragen gesteld over het feit dat in bepaalde Hilversumse wijken overlast is van ratten. We hebben toen gesproken over wat mogelijke oorzaken kunnen zijn.
We zijn nu ruim een jaar verder en onze zorgen zijn beslist niet weggenomen.

In de beantwoording kwam naar voren dat de overlast verschillende oorzaken kan hebben zoals slechte en verouderde riolering, zwerfvuil en slordigheid van inwoners wat betreft het laten slingeren van afval. Ook werd geconstateerd dat Hilversum veel oudere huizen met oude, kwetsbare  rioolaansluitingen heeft. Achterstallig onderhoud zou worden ingehaald en ook de woningcorporaties zouden hierop worden aangesproken.

Recente landelijke onderzoeken.
Op 15 augustus 2019 had de NOS een bericht over de voorspelling dat er een muizen- en rattenplaag zit aan te komen. Op 4 december jl. had de NOS een bericht over de stelling dat de overheid de bestrijding van ratten niet in de hand heeft.
In de artikelen wordt gesteld dat de overlast veroorzaakt wordt door het niet meer mogen gebruiken van gif. Dit kan leiden tot een exponentiële toename van deze plaagdieren. Ook wordt gesteld dat hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bestrijding, gemeenten te weinig gecontroleerd worden of zij dat beleid ook daadwerkelijk uitvoeren.
Als dit zo doorgaat doet de vraag zich voor: worden wij straks als inwoners door onze eigen ratten niet alleen besnuffeld maar ook aangeknaagd?

Het Hilversumse beleid
Op de site van de gemeente Hilversum kan een inwoner melding maken van rattenoverlast. Dat lijkt een goede insteek om dit probleem aan te pakken. Maar we lezen ook dat alle overlast op eigen terrein niet het probleem van de gemeente is, maar van de eigenaar. Deze verdeling van verantwoordelijkheid lijkt logisch, maar wat gebeurt er als eigenaren hun verantwoordelijkheid niet nemen? Wat voor effecten kan dat hebben voor de gezondheid van alle inwoners van Hilversum?

De ChristenUnie maakt zich daarover grote zorgen en heeft daarom een aantal vragen aan het college gesteld:
1. Herkent het college het door de NOS geschetste beeld dat het aantal ratten toeneemt, onder andere door het verbod op het gebruik van gif? Graag ontvangen wij daarover een (getalsmatig) beeld voor Hilversum over de jaren 2017, 2018 en 2019.
2. Ratten wonen in en verspreiden zich normaal gesproken vanuit de gemeentelijke riolering. Is de toename van het aantal ratten voor uw college aanleiding om het huidige beleid, waarin eigenaren verantwoordelijk zijn, te heroverwegen vanwege de gezondheidsrisico’s voor alle inwoners?
3. Is het college met de ChristenUnie van mening dat het melden van overlast via DigID drempelverhogend kan werken omdat eigenaren die zich melden het risico lopen dat zij zelf worden gedwongen de rattenbestrijding ter hand te nemen en de kosten daarvan te dragen?
4. Is het college met de ChristenUnie van mening dat volksgezondheid van zodanig groot belang is dat de bestrijding niet afhankelijk mag zijn van het verantwoordelijkheidsgevoel van eigenaren?
5. Ziet u kansen om de bestrijding door de gemeente uit te breiden en de daarmee gepaard gaande extra kosten te verrekenen in de rioolheffing?
6. Bent u met de ChristenUnie van mening dat onze volksgezondheid niet afhankelijk mag zijn van welwillende eigenaren die wellicht te weinig kennis hebben van technische problemen betreffende hun riool en aansluitleiding?
7. Bent u, gezien het bovenstaande, de komende jaren bereid inwoners actief te informeren en te ondersteunen, dan wel een deel van de verantwoordelijkheid naar de gemeente toe te halen ter voorkoming en bestrijding van ratten?
8. Bent u bereid nieuw beleid op te nemen in het komende nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP).
Namens de ChristenUnie
Tjerk Pelsma
Labels

« Terug