Is er dan geen smid in het land...?

sleutelgebied.jpgdonderdag 02 juli 2020 16:01

Politiek Hilversum heeft hectische weken achter de rug. Heftige discussies binnen, maar ook vooral buiten het raadhuis. Moet Hilversum zich ontwikkelen tot een echte stad of blijven we een tuindorp?
Een zak geld van het rijk voor het bouwen van veel extra woningen. Daar word je toch blij van? Hilversum kon "sleutelgebied" worden. Een getal van tienduizend werd genoemd. Dat getal is helaas een eigen leven gaan leiden. En toen brak de sleutel...

De meeste partijen reageren aanvankelijk positief op deze kans voor Hilversum. Afgesproken wordt dat de Raad en het college, met behulp van deskundigen, eens goed gaan nadenken wat onze uitgangspunten zijn. Wat willen we precies, welke visie hebben we op Hilversum. 
In januari en februari is daar een begin mee gemaakt.
Maar dan gaat het mis. Er verschijnt een vacaturetekst van de gemeente Hilversum voor een projectmanager stedelijke ontwikkeling waarin een getal van tienduizend woningen wordt genoemd. De kranten gaan ook met het getal tienduizend aan de haal en in no time gaat dat getal een geheel eigen leven leiden. Het coronavirus zorgt er ook nog eens voor dat de communicatie tussen college en raad, zeker in de eerste weken, moeizaam verloopt. De wandelgangengesprekken, elkaar ontmoeten en tijd hebben voor informeel overleg, het is er even niet.

Gebrek aan visie van het college.
De tijd begint te dringen. In november zal namelijk de beslissing vallen of Hilversum daadwerkelijk in aanmerking komt voor die extra zak met geld. Maar zowel het gesprek met de Raad als het participatieproces met de inwoners staat stil. 
In juni komt het college met een voorstel naar de Raad. Iedereen wacht in spanning af. 
Voor acht partijen is het stuk een teleurstelling. Ook voor de ChristenUnie. Wij hadden verwacht dat het college met een concept visie zou komen, op basis van de eerste gesprekken aan het begin van het jaar met de raad over het sleutelgebied. Deze visie zou dan door de raad verder aangescherpt en geconcretiseerd kunnen worden. Echter het college vroeg om praktische keuzes en sloeg daardoor de plank volkomen mis. Het voorstel werd vervolgens afgeschoten en het college kreeg de opdracht z'n huiswerk opnieuw te doen. En besloot daarop de stekker er uit te halen en het proces van het sleutelgebied te stoppen.

Visie van de ChristenUnie op het sleutelgebied
Wij zijn van mening dat er evenwicht moet zijn tussen woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit, duurzaamheid en groen. De verkeersdrukte moet beheersbaar blijven. We weten helemaal nog niet of er ook geld is voor de infrastructuur. Er moet genoeg werkgelegenheid zijn op korte afstand. Niet iedereen kan thuis werken. Voldoende groen, ook binnen Hilversum. En wat ons betreft moeten we ook samenwerken met de andere regiogemeenten. 
Hilversum moet een bijdrage leveren aan de woningnood in Nederland. Niet alleen voor Hilversummers. Maar we mogen ook best grenzen stellen. 

Is Hilversum als mogelijkheid voor groei van de baan?
Nee, zeker niet. Zowel de meeste partijen in de Raad als veel inwoners die we hebben gehoord en gesproken, mag en moet Hilversum groeien. Stilstaan is wel degelijk achteruitgang, omdat we dan ook in de problemen komen met ons voorzieningenniveau.
In november komt Hilversum niet met een plan en wordt Hilversum geen sleutelgebied met de mogelijkheden die daarbij horen.

Is er dan geen smid in het land, die de sleutel maken kan?
De komende jaren komen vanuit het rijk nog meer programma's waar Hilversum voor in aanmerking kan komen. Daarom zullen we nu de tijd nemen een goede visie op de toekomst van Hilversum te ontwikkelen, gedragen door zoveel mogelijk betrokkenen: politieke partijen, maatschappelijke organisaties, bewonersverenigingen, ondernemers, en niet georganiseerde inwoners. Bij de verkiezingen kon niet gestemd worden over Hilversum als sleutelgebied. Maar de ChristenUnie is wel trouw gebleven aan een visie op Hilversum, zoals verwoord in ons verkiezingsprogramma. 
Veel inwoners voelden zich achtergesteld in het besluitvormingsproces rond het sleutelgebied. De Raad heeft daarom unaniem het besluit genomen dat nu eerst een gedegen participatieproces voor inwoners wordt gestart.

Dus: Laat doorgaan, wie achter is mag nu voorgaan!

Aafke Vreugdenhil

Labels

« Terug