Participatie cruciaal voor draagvlak, maar is geen schaduwdemocratie

participatieladder.jpgmaandag 22 februari 2021 21:25

De woningbouwplannen in Hilversum hebben een stevige impuls nodig. De plannen voor het zogenaamde Sleutelgebied, waar vorig jaar zoveel gedoe over is geweest, zijn afgeschoten door de gemeenteraad.
Afgesproken is dat diverse nieuwe ontwikkelingen op gebied van wonen, verkeer en alles wat daar mee samenhangt, zorgvuldiger tot stand moeten komen. Dat betekent ook een beter participatieproces met inwoners. Maar wat is een ideale manier van participatie?

Opvattingen over participatie.
Daar zijn de meningen over verdeeld. Hilversummers hebben verschillende belangen. Wel of geen autoverkeer over de kleine spoorbomen, betaald parkeren in je straat, de bouwhoogte van een appartementencomplex achter je huis, enz.  In de nieuwe omgevingswet die in 2022 van kracht wordt, is participatie van inwoners beter geregeld dan tot nu toe het geval is. Dat is een goede zaak. Echter sommige bewoners willen niet alleen meedenken, ideeën aandragen en invloed uitoefenen door hun overtuigingen kenbaar te maken, maar ook mee beslissen. En dat vindt de ChristenUnie geen goede zaak. Wel: goed luisteren naar inwoners, en ook zelf via onze eigen achterban en andere bijeenkomsten, mails en telefoontjes, informatie verzamelen. Om zo tot een goede besluitvorming te komen.
Maar participatie is geen schaduwdemocratie. Dan kunnen we de gemeenteraad wel afschaffen.
Duidelijke spelregels over het proces en de inhoud van participatie zijn echter essentieel. Daar ontbreekt het helaas regelmatig aan. Dat moet en kan beter. Daarnaast is het ook goed te beseffen dat een gemeente soms slechts uitvoerder is van wetgeving in Den Haag.

Discussies
Ook in het recente verleden heeft gebrek aan duidelijkheid over de aard en de mate van participatie geleid tot gespannen verhoudingen en wantrouwen tussen gemeente en inwoners. Om uit de impasse te komen hebben alle woordvoerders van de commissie Ruimte besloten om in gezamenlijkheid een plan op te stellen. Dit plan moet zorgen voor duidelijkheid omtrent participatie bij de ontwikkeling van bestaande en toekomstige projecten in Hilversum. Als ChristenUnie zijn we blij met het bereikte resultaat. We zijn van mening dat we hiermee recht doen aan inspraak van inwoners. Tegelijkertijd wordt helderheid geboden over de wijze van afweging van belangen en besluitvorming door de raad.

Ter afsluiting de formulering uit het raadsvoorstel:
"Om alle belanghebbenden (inwoners en ondernemers, adviseurs en maatschappelijke organisaties) de gelegenheid te bieden stap voor stap mee te denken en werken aan de Omgevingsvisie is het planvormingsproces (na dit Bestuurlijk Plan van Aanpak) in vier stappen uitgewerkt, te weten:
1. Fase 1 bestaat uit het gezamenlijke verkennen van de huidige situatie (mee-weten) zoals beschreven in de omgevingsfoto21. Analyse, hoe staat Hilversum ervoor, wat zijn de belangrijkste thema’s, trends en ontwikkelingen? Aan het eind van deze fase heeft de gemeenteraad een beeld hoe Hilversum ervoor staat qua sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze fase wordt afgesloten met een raadsbesluit waarin wordt vastgesteld wat de belangrijkste thema’s, trends en ontwikkelingen zijn en dit vormt een gezamenlijke basis voor fase 2.
2. Fase 2 gaat over het verkennen van de mogelijke denkrichtingen over het Hilversum dat we willen zijn in 2040 (meewerken). In deze fase vindt de brede participatie van de gehele Hilversumse samenleving plaats, onder begeleiding van een extern onafhankelijke adviseur. Fase 2 wordt afgesloten met een raadsbesluit gebaseerd op de opbrengsten uit de participatie. Met dit raadsbesluit wordt de definitieve denkrichting voor een ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld ten behoeve van fase 3.
3. Fase 3 betreft het opstellen van een ontwerp-Omgevingsvisie door het college van burgemeester en wethouders. Hierin worden ontwerpkeuzes voor de toekomst van Hilversum gemaakt. De ontwerp-Omgevingsvisie wordt, nadat de raadscommissie in de gelegenheid is gesteld hierover een advies te geven formeel ter inzage gelegd en via de wettelijk voorgeschreven procedure kunnen daarop zienswijzen worden ingediend (mee-adviseren).
4. Fase 4 betreft de behandeling en vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad".
De fractie van de ChristenUnie stelt het zeer op prijs wanneer u wilt deelnemen aan dit belangrijke participatieproces.
Tjerk Pelsma

Labels

« Terug