Algemene beschouwingen begroting 2023

Raadhuis_Hilversum2022.jpg16-11-2022 15:21 16-11-2022 15:21

Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 2023 vastgesteld. Bij de algemene beschouwingen heeft Bas Nanninga, namens de ChristenUnie, zijn zorgen geuit over de stijgende kosten.

De hoge inflatie zal immers niet alleen de uitgaven van de inwoners, maar ook van de gemeente sterk laten stijgen. We moeten voorkomen dat de kosten worden doorgeschoven naar de toekomst. Daarom deed Bas een oproep om kritisch te zijn op de meegerekende inflatie en goed vinger aan de pols te houden. Daarnaast heeft hij in de commissie en de raad aandacht gevraagd voor: 

  • verbeteren van zorg en ondersteuning aan mensen die het op eigen kracht niet redden. Inzetten op gelijkwaardigheid en vertrouwen en goede samenwerking met maatschappelijke organisaties, mantelzorgers, vrijwilligers en kerken; 

  • stimuleren van woningbouw en doorstroming op de woningmarkt. Wij vinden het niet eerlijk als mensen met bepaalde beroepen (agenten, onderwijs- en zorgpersoneel) voorrang krijgen op een woning, zoals het college voornemens is te gaan regelen. Dit is ook niet bevorderend voor de doorstroming; 

  • realiseren van betaalbare bedrijfsruimte voor startende ondernemers in de duurzame en circulaire economie. Dat kan ook zorgen voor praktijkgerichte werkgelegenheid; 

  • inzetten van een deel van het budget voor openbare laadpalen voor het mogelijk maken van  particulier laden. De wethouder heeft ons toegezegd dat begin 2023 de eerste “kabelgoten” voor particulier laden aan de openbare weg kunnen worden gerealiseerd; 

  • verbeteren van de regie op een schone en snellere energietransitie. Door een wijkgerichte aanpak die aansluit op lokale kansen en de wensen en mogelijkheden van de inwoners;   

  • realiseren van structurele en flexibel inzetbare opvangcapaciteit voor asielzoekers en vluchtelingen in Hilversum; 

  • prioriteit geven aan de fiets en de voetganger in de uitvoering van de mobiliteitsvisie. Fietspaden moeten sterk worden verbeterd. We houden de wethouder aan onze aangenomen motie “Tandje erbij voor de fiets”.

Labels

« Terug