Mobiliteitsvisie: College zegt A, ChristenUnie wil B(eter).

MOb visie.jpgmaandag 19 april 2021 22:40

Afgelopen jaar heeft de gemeente Hilversum hard gewerkt aan een mobiliteitsvisie. Een visie die antwoord moet geven op een groot aantal mobiliteitsvraagstukken waar we dagelijks last van hebben: files van autoverkeer, onoverzichtelijke kruisingen, smalle fietspaden en trottoirs, lange wachttijden bij verkeerslichten, etc. Leidend tot frustratie, agressie, asociaal gedrag, slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De ChristenUnie vindt de Mobiliteitsvisie erg belangrijk voor een leefbaar en veilig Hilversum.

De visie moet een goede basis zijn voor de verkeersplannen van de komende jaren en breed draagvlak hebben in de hele raad. De huidige Mobiliteitsvisie voldoet daar nog niet aan. Daarom vindt de ChristenUnie deze nog niet rijp voor besluitvorming in de gemeenteraad.

Het proces: éénrichtingsverkeer
In september 2019 is het plan van aanpak voor de Mobiliteitsvisie besproken in de commissie "Duurzaamheid en Bereikbaarheid". Daarin heeft de ChristenUnie gevraagd om aandacht voor de samenwerking met de raad en opgeroepen om gedurende het proces samen te werken en elkaar regelmatig te spreken. In het plan van aanpak is beloofd dat de commissie nog 2 keer over dit onderwerp zou spreken voordat een Mobiliteitsvisie ter besluitvorming zou worden aangeboden. Ook heeft wethouder Wolthers ons gerustgesteld: “er komt nog wel een stadium om inhoudelijke keuzes te bepalen.”

Maar dat stadium kwam niet
Wel zijn burgers en belangenbehartigers uitgebreid betrokken in het proces en zijn er informatiebijeenkomsten voor raads- en commissieleden geweest (zogenaamde beeldvormende sessies). Over de resultaten van onderzoeken en de bijeenkomsten is in de commissie echter nooit meer gesproken. En nu ligt hij daar ineens voor: de Mobiliteitsvisie. Uitgebreid gecommuniceerd door het college in de kranten en op social media als zijnde een vaststaand feit. De enige keuze die we als gemeenteraad nog lijken te hebben: vóór of tegen. En tegenstemmen is iets wat we niet graag doen. Het leidt namelijk tot niets goeds en kent alleen verliezers.

Uiteraard hebben we als raad nog de mogelijkheid om amendementen (wijzigingsvoorstellen) of moties (nieuwe besluiten) in te dienen. Maar de Mobiliteitsvisie die er nu ligt is wat ons betreft ook qua inhoud nog onvoldoende. Het zal leiden tot teveel amendementen waardoor de Mobiliteitsvisie zijn samenhang verliest.

De inhoud: in dienst van de heilige koe
Als ChristenUnie vinden we twee dingen heel belangrijk:

  1. Duurzame leefbaarheid: Hilversum goed bereikbaar, maar wel binnen de randvoorwaarden van wat goed is voor de schepping en wat daarop leeft, nu en voor toekomstige generaties.
  2. Veiligheid, vooral voor de kwetsbaren in het verkeer: voetgangers, fietsers en mensen met een beperking.

In het “Groen, Duurzaam en Innovatief” scenario van het college herkennen we te weinig van deze belangen. Het is wat ons betreft niet groen en innovatief genoeg. Wij vinden dat er maximaal moet worden ingezet op verbetering voor voetgangers, fietser en emissie loos vervoer. Met 1 fiets- en voetganger straat in het centrum, zoals voorgesteld in het huidige plan, komen we er niet. We hopen op meer structurele verbetering, zoals de realisatie van hoofdverbindingsroutes voor fietsers, om snel en veilig met de fiets van A naar B te komen. En een herstructurering van de Gijsbrecht, zoals voorgesteld door de lokale ondernemers.

Meer asfalt en een tunnel onder de hei, zoals nu voorgesteld, vinden wij niet thuis horen in een “Groen, Duurzaam en Innovatief” scenario. De € 250 mln. die hiervoor wordt geraamd, is een nieuw offer aan de “heilige koe” die leidt tot nog meer autoverkeer, emissies, geluidsoverlast en verlies van biodiversiteit. Het is tijd dat ook Gemeente Hilversum echt stappen zet in de mobiliteitstransitie. Dat vraagt om ondersteuning van nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelvervoer en elektrisch vervoer. Tegelijk vraagt het ook om het afleren van oude gewoonten, zoals het steeds weer verbeteren van de doorstroming van autoverkeer met asfalt en tunnel. Want de ervaring leert, na oplossing van het ene knelpunt ontstaat verderop de volgende opstopping. Terwijl er goede alternatieven bestaan in OV, fiets en deelvervoer.
En zeg nou zelf: met een investering van 250 miljoen kunnen we toch veel betere dingen doen?

Bas Nanninga, commissielid "Duurzaamheid en Bereikbaarheid"

Labels

« Terug