Verslag Raad 8 maart 2023

IMG_1272.jpgzaterdag 11 maart 2023 21:43

De raad van 8 maart was een intensieve en lange avond, maar met mooie resultaten voor praktijkgerichte werkgelegenheid en fietsveiligheid. Daarnaast was er een mogelijkheid om bij de bespreking van het sekswerkbeleid onze sociaal christelijke visie op deze moeilijke kwestie over te brengen. Hieronder een verslag.

Huisvestingsverordening

Het college van Hilversum wil in de nieuwe huisvestingsverordening voorrang geven aan zogenaamde cruciale beroepen in de zorg, onderwijs en bij de politie. De fractie van ChristenUnie is hier tegen. Hoe meer voorrang we verlenen aan speciale, niet urgentie, gevallen, hoe minder doorstroming er namelijk plaatsvindt in het bestaande sociale woningvoorraad. Daarnaast is onduidelijk wat precies wordt verstaan onder een cruciaal beroep. Natuurlijk is zorg, onderwijs en politie erg belangrijk, maar de buschauffeur van lijn 1 naar Kerkenlanden is net zo goed cruciaal en moet ook op tijd aan zijn werk kunnen beginnen. Dus waar leg je de grens bij een voorrangsregeling? We dienden daarom een amendement in zodat we eerst maar eens goed onderzoeken wat het nut en de noodzaak van zo’n regeling is, voordat we deze gaan invoeren. Helaas haalde dit amendement niet voldoende stemmen. Maar gelukkig heeft het college ook nog de andere gemeenten in de regio hiervoor nodig. En zoals het er nu naar uit ziet is hier bij de andere gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek weinig draagvlak voor.

 

Sekswerkbeleid

Als ChristenUnie fractie hebben we ingestemd met het nieuwe beleid, waarin het zelfstandige sekswerk wordt gelegaliseerd. We vinden het belangrijk dat mensen die vrijwillig voor het sekswerk hebben gekozen op deze manier hun werk in veiligheid kunnen doen. Het bieden van veiligheid, zorg en bescherming aan iedereen, zonder aanzien des persoons, is een belangrijke christelijke waarde waar wij voor staan. Die zorg is vooral ook nodig voor mensen die vrijwillig werken in het sekswerk.

Tegelijk hebben we ook aangegeven dat we vanuit dezelfde christelijke normen en waarden moeite hebben met sekswerk. Wij kunnen en willen dit, in tegenstelling tot andere partijen, niet zien als een normaal beroep. En we willen het ook zeker niet stimuleren.

Want we weten wat de schaduwzijde van het sekswerk inhoud. Mensenhandel en uitbuiting vinden, hoewel onzichtbaar, ook in Hilversum plaats. Dat moeten we heel serieus nemen! Daarom hebben we samen met VVD de motie “vertrouwen op veiligheid voor sekswerkers” opgesteld. Hierin hebben we het college opdracht gegeven om te onderzoeken of er voldoende voorlichting en preventie plaatsvindt om misstanden in de seksbranche te voorkomen en te onderzoeken hoe vertrouwenspersonen hieraan kunnen bijdragen. Deze motie is unaniem aangenomen!

Bedrijventerrein Zuid West

De gemeente wil samen met betrokkenen een gebiedsagenda ontwikkelen voor bedrijventerreinen Zuidwest om de bedrijvenparken in Zuid-West vitaler, veiliger en aantrekkelijker te maken. Hiervoor is een startnotitie opgesteld waarin de aanpak en het proces voor het opstellen van de gebiedsagenda zijn geschetst. De raad heeft hiermee is gestemd. ChristenUnie diende samen met VVD een amendement in om de praktijkgerichte werkgelegenheid op de bedrijventerreinen te bevorderen. Daarnaast dienden we een amendement is om prioriteit te geven aan de fietsveiligheid op de Nieuwe Havenweg. Deze weg is namelijk bekend als een gevaarlijke route voor, vaak jonge, fietsers onderweg van en naar de sportvelden op Beresteijn. Beide amendementen werden aangenomen!

Labels

« Terug